Voorwaarden

Algemene voorwaarden An Schrijft

Artikel 1. Definities en algemeen

 1. In deze algemene voorwaarden, hierna te noemen: 'voorwaarden', wordt verstaan onder:
 2. An: De eenmanszaak An Schrijft, gevestigd te Assen.
 3. Opdrachtgever: De natuurlijke- of rechtspersoon, handelend in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, die met An een overeenkomst heeft gesloten, of een offerte hiervoor heeft aangevraagd.
 4. Particulier: De natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, die met An een overeenkomst heeft gesloten, of een offerte hiervoor heeft aangevraagd.
 5. Partijen: An en Opdrachtgever of Particulier tezamen.
 6. Werk: De door An opgestelde teksten van Opdrachtgever.
 7. Tenzij uitdrukkelijk anders in deze voorwaarden staat aangegeven, gelden alle bedingen zowel voor Opdrachtgever als voor de Particulier.
 8. Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen en gelden alleen voor de overeenkomst waarbij deze afwijkingen zijn gemaakt.
 9. Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden nietig zijn of door rechterlijke tussenkomst vernietigd worden, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Partijen zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen.
 10. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing ten opzichte van iedere derde die bij de uitvoering van de overeenkomst wordt ingeschakeld.

Artikel 2. Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Alle offertes van An zijn vrijblijvend en geldig tot 30 dagen na offertedatum.
 2. De tarieven in de offerte zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. Offertes voor Particulieren zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.
 3. An kan niet aan haar offerte worden gehouden, indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan of moet begrijpen dat de offerte een verschrijving of vergissing bevat.
 4. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat An de door Opdrachtgever voor akkoord ondertekende offerte retour heeft ontvangen.
 5. De overeenkomst wordt aangegaan voor het verrichten van een bepaalde dienst, welke Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen.
 6. In de overeenkomst wordt de opdracht kort omschreven en wordt onder andere duidelijk aangegeven:
 7. Het doel van de opdracht;
 8. De eisen van de Opdrachtgever;
 9. De omvang van het Werk;
 10. In hoeverre medewerking van de Opdrachtgever vereist is;
 11. Welke materialen, informatie en gegevens Opdrachtgever aanlevert;
 12. De uiterste aanlevertermijnen;
 13. De tijd die staat voor de standaardherziening van de definitieve tekst.
 14. Naast de in het vorige lid opgesomde zaken, worden ook bijkomende werkzaamheden kort vermeld, zoals: eindredactie, correctie, zet- en / of drukproeven, verzorging illustraties en / of fotografie en vormgeving.

Artikel 3. Gegevens Opdrachtgever                                                                                                                      

 1. De Opdrachtgever is gehouden alle informatie, die An volgens haar oordeel nodig heeft voor het uitvoeren van de overeenkomst of waarvan de Opdrachtgever kan begrijpen dat deze noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst, op het afgesproken tijdstip en in de door An gewenste vorm ter beschikking te stellen.
 2. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan An ter beschikking gestelde gegevens en materialen, ook wanneer deze van derden afkomstig zijn.
 3. An heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de Opdrachtgever aan de in de vorige leden genoemde verplichtingen heeft voldaan. Eventuele extra kosten die hieruit voortvloeien zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. An neemt met de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en geeft geen garanties over het bereiken van het beoogde resultaat, tenzij dit resultaat expliciet in de overeenkomst is opgenomen en met voldoende bepaalbaarheid is omschreven.
 2. An verricht al haar werkzaamheden naar haar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.
 3. Wanneer Partijen hebben afgesproken dat de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, mag An de uitvoering van de onderdelen die bij de volgende fase horen opschorten, totdat de Opdrachtgever de resultaten van de eerdere fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 4. Wanneer een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft An het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 5. Wanneer er voor de uitvoering van de werkzaamheden een termijn is overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn.
 6. Wanneer An de concepttekst oplevert, heeft de Opdrachtgever recht op één revisieronde. Wanneer de Opdrachtgever meer revisies van de concepttekst wenst, is An gerechtigd meerkosten hiervoor in rekening te brengen bij de Opdrachtgever of de overeenkomst te ontbinden.
 7. Wanneer de Opdrachtgever een drukproef van An ontvangt, heeft de Opdrachtgever recht op één revisieronde. Mocht de Opdrachtgever meer revisies van de drukproef willen, dan mag An de meerkosten hiervoor in rekening brengen bij de Opdrachtgever of de overeenkomst te ontbinden. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, is Opdrachtgever de reeds bestede uren en de gemaakte kosten, aan An verschuldigd.
 8. Voor zowel de concepttekst als de drukproef geldt dat wanneer de Opdrachtgever de concepttekst / drukproef niet binnen 14 dagen na dagtekening heeft goedgekeurd of afgekeurd, de concepttekst / drukproef als goedgekeurd geldt.

Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst

 1. Wanneer tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een goede uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is deze te wijzigen en / of aan te vullen, dan zullen Partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen.
  An geeft hierbij aan of deze wijziging ook gevolgen heeft voor het honorarium.

 Artikel 6. Geheimhouding

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij van elkaar krijgen. Daarnaast is An verplicht tot geheimhouding van de verkregen resultaten door verwerking van de door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde vertrouwelijke informatie.
 2. De geheimhoudingsplicht geldt ook voor ingeschakelde derden.
 3. Informatie geldt als vertrouwelijk tenzij dit anders door de wederpartij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke- of beroepsregels An een informatieplicht opleggen.
 4. An is gerechtigd om, in geanonimiseerde vorm, haar portfolio op haar website te publiceren.

Artikel 7. Intellectueel eigendom

 1. Pas wanneer de Opdrachtgever aan de betalingsverplichting uit de overeenkomst heeft voldaan, zal An een licentie op het Werk aan Opdrachtgever verstrekken.
 2. An verleent als leverancier van teksten en andere werken in de zin van de Auteurswet, bij levering van het Werk een exclusieve licentie voor het eenmalige publicatierecht en / of het overeengekomen gebruik. Over ieder ander gebruik dient een aanvullende overeenkomst gesloten te worden. Dit geldt tevens voor plaatsing van de tekst in enig ander medium dan is overeengekomen.
 3. Bij auteursrechtelijk beschermde werken is naamsvermelding verplicht, tenzij daar in de uitvoering overwegende bezwaren tegen bestaan. Deze bezwaren moeten bij het aangaan van de overeenkomst aan An gemeld worden en door haar schriftelijk worden aanvaard. Het feit dat naamsvermelding in een bepaalde omstandigheid ongebruikelijk is, is geen overwegend bezwaar.
 4. Bij wijzigingen van het Werk die niet zijn goedgekeurd door An, kan An op grond van de Auteurswet het gebruik van de tekst verbieden.

 Artikel 8. Overmacht

 1. Indien An haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen door overmacht, dan worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat An alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
 2. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan, naast wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop An geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor An niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Ziekte, overlijden van de persoon die de overeenkomst uitvoert en / of arbeidsongeschiktheid zijn daaronder begrepen.
 3. Indien An bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, mag An het al verrichte deel van de overeenkomst afzonderlijk factureren.
 4. Indien de periode van de overmacht langer duurt dan twee maanden, zijn beide Partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Artikel 9. Prijzen

 1. De vergoeding van An wordt bepaald op grond van een vaste prijs behorend per pakket.
 2. An mag altijd een voorschot op het honorarium verlangen. Voor Particulieren bedraagt dit voorschot maximaal 50% van de overeengekomen vergoeding.
 3. An is gerechtigd om in termijnen te factureren.
 4. De vergoeding van An is niet afhankelijk van de uitkomst van de overeenkomst.
 5. An behoudt zich het recht voor de overeengekomen vergoeding te verhogen wanneer door de Opdrachtgever extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, ondeugdelijke computerprogrammatuur of databestanden worden aangeleverd die An tot meer werkzaamheden of kosten verplichten dan An bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten. Voorgenoemde opsomming is niet limitatief.

Artikel 10. Betaling

 1. Betaling dient plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum, door het overmaken van de vergoeding op het rekeningnummer van An, zonder enig recht op korting of schuldvergelijking.
 2. Indien de Opdrachtgever in gebreke is met de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft An zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag de Opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen, tot op de datum van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten die An heeft.
 3. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening, in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur en / of schuld.
 4. Indien de Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van één of meerdere verplichtingen aan An, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening, in en buiten rechte, voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen in dat geval:
 • Over de eerste € 2.500,--                    15%
 • Over de volgende € 2.500,--               10%
 • Over de volgende € 5.000,--                 5%
 • Over de volgende € 190.000,--             1%
 • Over het meerdere                                0,5%, met een maximum € 6775,-

An is gerechtigd een minimum van € 40,- en een maximum van € 6775,- aan buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

 1. Wanneer er meerdere Opdrachtgevers zijn, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het totale factuurbedrag, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht en ongeacht de tenaamstelling van de factuur.

Artikel 11. Klachten

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen, op straffe van verval, binnen 60 dagen na het eindigen van de overeenkomst schriftelijk bij An gemeld te worden.
 2. Klachten over de factuur dienen, op straffe van verval, binnen 30 dagen na factuurdatum schriftelijk bij An gemeld te worden.
 3. Een klacht schort de betalingsverplichting van de Opdrachtgever nooit op.
 4. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten.
 5. Wanneer een klacht gegrond is, zal An de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij de Opdrachtgever schriftelijk, binnen twee weken na het toewijzen van de klacht, kan aantonen dat dit zinloos is.

 Artikel 12. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. An is tegenover de Opdrachtgever slechts aansprakelijk voor direct schade ten gevolge van een ernstige toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst. Daarvan is sprake wanneer An niet de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van de overeenkomst, welke wel van haar verwacht had mogen worden.
 2. An is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van, door of vanwege de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 3. An is nooit aansprakelijk voor indirecte schade.
 4. De Opdrachtgever vrijwaart An voor alle aanspraken van derden wegens schade opgetreden in verband met, door An aan de Opdrachtgever geleverde diensten / producten, in het bijzonder reputatieschade bij derden.
 5. An is tevens niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van of door de Opdrachtgever, op advies van An, ingeschakelde derden.
 6. De Opdrachtgever heeft als inhoudelijk deskundige de plicht de geleverde teksten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. De Opdrachtgever vrijwaart An voor iedere aansprakelijkheid op grond van de huidige of toekomstige wetgeving.
 7. An is niet aansprakelijkheid voor eventuele tekortkomingen of onrechtmatige daden van door An ingeschakelde derden noch voor schade die hiermee in verband staat. An zal de voorwaarden van door An ingeschakelde derden mogen tegenwerpen aan de Opdrachtgever voor zover het de uitvoering van de overeenkomst door deze derden betreft.
 8. Iedere beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid van An, zoals omschreven in de voorwaarden, komt te vervallen wanneer sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van An.
 9. Indien An aan overeenkomst sluit met een Particulier, is lid één van dit artikel niet van toepassing.

Artikel 13. Opschorting en ontbinding

 1. An is bevoegd de nakoming van al haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, zonder enige ingebrekestelling en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, wanneer:
 2. De Opdrachtgever in gebreke is met het (tijdig) nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst;
 3. Aannemelijk is dat de Opdrachtgever niet, niet volledig en / of niet tijdig aan een verplichting aan An zal (kunnen) voldoen;
 4. De Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, onder curatele is gesteld, surseance van betaling heeft verkregen of de wettelijke schuldsaneringsregeling op de Opdrachtgever van toepassing is verklaard, of een verzoek tot één van de hiervoor genoemde procedures aanhangig is.
 5. Opschorting en ontbinding zijn slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
 6. An is bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn, dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet kan worden verwacht.
 7. Alle eventuele verplichtingen van de Opdrachtgever aan An worden na ontbinding of opschorting onmiddellijk opeisbaar.
 8. Opschorting en / of ontbinding laten de betalingsverplichting voor de verrichte werkzaamheden onaangetast. Daarnaast is An gerechtigd van de Opdrachtgever de volgende kosten te vorderen: schadekosten, kosten en interesten veroorzaakt door de wanprestatie van de Opdrachtgever, ontbindingskosten en gederfde inkomsten.

Artikel 14. Workshops

 1. Wanneer de overeenkomst bestaat uit het geven van een workshop, zal de Opdrachtgever zorgdragen voor:
 • Deelnemers aan de workshop;
 • Marketing en promotie voor de workshop;
 • Locatie en ruimte voor de workshop;
 • Apparatuur waarvan An heeft aangegeven dat deze nodig is om de workshop te kunnen geven.
 1. Betaling van de factuur voor de workshop dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, maar uiterlijk twee dagen voor aanvang van de workshop.
 2. Indien de Opdrachtgever niet voor aanvang van de workshop voldaan heeft aan zijn betalings- en overige verplichtingen, dan mag An besluiten deze workshop niet uit te voeren.
 3. Annulering van de workshop door de Opdrachtgever moet schriftelijk te geschieden.
 4. Indien de Opdrachtgever de workshop wil annuleren, dan gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
Tijdstip van annulering Kosten voor de Opdrachtgever
48 uur of minder voor aanvang 100% van de gefactureerde kosten
48 – 72 uur voor aanvang 50% van de gefactureerde kosten
 1. In afwijking van het vorige lid hoeft de Opdrachtgever geen annuleringskosten te betalen, wanneer Partijen een nieuwe datum voor de workshop schriftelijk overeenkomen.
 2. An mag altijd en op ieder moment de persoon die de workshop geeft vervangen door een ander geschikt persoon.

 Artikel 15. Slotbepalingen

 1. Deze voorwaarden blijven van kracht indien An van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.
 2. An is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.
 3. Alle rechtsverhoudingen tussen Partijen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.
 4. De rechter van het Arrondissement Noord-Nederland, locatie Assen is bij uitsluiting bevoegd ter zake van ieder geschil tussen Partijen welke verband houdt met de Overeenkomst.
 5. Er is sprake van een geschil, als bedoeld in het vorige lid, wanneer één van de Partijen dat stelt.
 6. Deze voorwaarden treden op 1 januari 2017 in werking.